Ochrana osobních údajů - Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPR

Společnost ROSKOD Invest s.r.o. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

o   Osobní údaje Subjektu údajů, které jsou Správci předávány, jsou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění.

o   Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví - dle Nařízení, čl.6. odst. 1 písm. b) a písm. c).

o   Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

o   Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

o   Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

o   Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní a jiné služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

o   Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

o   Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

o   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. V případě potřeby se můžete na Správce obrátit: elektronickou poštou na adresu info@optimalnutrition.cz nebo telefonicky na číslo +420 775 160 206.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

o   Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo od Vás potřebujeme znát jméno, adresu, email, IČ a DIČ

o   Evidujeme Vaše obchodní transakce.

o   V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP). Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout vydat zboží či proplatit peníze. Stejný postup je uplatňován v případě, že si jdete vyzvednout některý produkt v rámci služeb.

JAK MŮŽETE OVLIVNIT EXISTENCI TĚCHTO DAT?

Po přihlášení do eshopu www.optimalnutrition.cz můžete svoje osobní údaje editovat či mazat. Pokud jste u nás provedli jakýkoliv nákup, nelze smazat fakturační údaje. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat email na adresu info@optimalnutrition.cz nebo telefonicky +420 775 160 206.

JAK MŮŽETE OVLIVNIT ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU?

Zasílání newsletteru můžete plně řídit zaškrtávacím políčkem dostupným při editaci Vašeho účtu.